ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Χριστούγεννα στο χωριό σημαίνει”

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και επί των οδών Τατοΐου αριθμός 165 και Οδυσσέως, με ΑΦΜ 094074001 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2854220 (εφεξής «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» ή ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό/προωθητική ενέργεια, (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί στην ιστοσελίδα της στην ηλεκτρονική διεύθυνση minervahorio.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Η εταιρεία με την επωνυμία «INTERWEAVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (εφεξής «INTERWEAVE»), έχει αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά, να διοργανώσει και να εκτελέσει το Διαγωνισμό για λογαριασμό της «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.».

Οι ανωτέρω εταιρίες προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόφασή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν, καθώς επίσης φέρουν και την ευθύνη για το σύνολο των ενεργειών τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα ή έχουν συμπληρώσει την νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα κατοικίας τους.

Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται, εκτός αν έχουν ενημερωθεί πρώτα οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών και συναινούν στη συμμετοχή του ανηλίκου τέκνου τους στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, ήδη δια του παρόντος ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ανήλικος επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό καθώς και στη κλήρωση που θα ακολουθήσουν, θα συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης του ιδίου ή αυτού που ασκεί την γονική μέριμνα αυτού, προκειμένου έκαστος συμμετέχων στον Διαγωνισμό να προβαίνουν, αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος ή/και της φωτογραφίας τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, σε κάθε περίπτωση, με την συμπλήρωση των στοιχείων ο συμμετέχων ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού (σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος), ήδη δια του παρόντος δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

– συναινούν στην εκούσια συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και δηλώνουν ρητά ότι, έχουν λάβει γνώση των παρόντων Όρων Συμμετοχής τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Για τη συμμετοχή ανηλίκου στον Διαγωνισμό νοείται ότι οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού συναινούν, αντίστοιχα, στην συμμετοχή του ανήλικου τέκνου τους στον Διαγωνισμό και ότι, αποδέχονται ανεπιφύλακτα του παρόντες Όρους Συμμετοχής τους οποίους έχουν μελετήσει προσεκτικά.

– συναινούν στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος ή/και της φωτογραφίας τους ως  συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος, τεκμαίρεται ότι, οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτού συναινούν στην συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

– η αποδοχή της παρούσας γίνεται με την ελεύθερη βούλησή τους και με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη και δεν διατηρούν οποιαδήποτε αξίωση από τη ΜΙΝΕΡΒΑ για κάθε είδους οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος ή αποζημίωσης εν γένει.

Για την έγκυρη συμμετοχή έκαστου συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

Αποκλείονται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι των εταιρειών «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.», «INTERWEAVE», και οι άμεσα συνδεδεμένοι με τις παραπάνω επιχειρήσεις.

Οι ανωτέρω εταιρίες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει συνολικά από τις 17 Δεκεμβρίου 2018 (ώρα Ελλάδος 12:00) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 21 Δεκεμβρίου 2018 (και ώρα Ελλάδος 12:00) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές καθίστανται, αυτοδικαίως, άκυρες.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για την έγκυρη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο, να συμπληρώσουν τη φράση στο πεδίο, τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, email) και να κάνουν αποδοχή στους όρους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν παρέχει στις ανωτέρω εταιρείες περαιτέρω πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη πλην εκείνων που αναφέρονται παραπάνω.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

 1. Έπαθλα

Συνολικά θα διεξαχθεί 1 κλήρωση που θα αναδείξει τους νικητές των επάθλων:

Κλήρωση στις 21/12/2017 και ανακοίνωση νικητών στις 21/12/2017, με την εφαρμογή facebook live από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

– 2 νικητής θα κερδίσoυν 2 κουζινομηχανές Kenwood KM 282 Prospero

– 5 νικητές θα κερδίσουν πακέτα προϊόντων Χωριό

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω της σελίδας του Διαδικτυακού Τόπου

Οι ανωτέρω εταιρίες ή οι διευθυντές ή στελέχη ή υπάλληλοι αυτού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στα έπαθλα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει από την «INTERWEAVE» στις 21 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα Ελλάδος 12:00. Η «INTERWEAVE» εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ορθή τήρησή της.

Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο https://www.facebook.com/MinervaHorio στο Facebook μέσα από Facebook Live και o κάθε νικητής, θα λάβει επίσης μια ενημέρωση στο email του.

Οποιοσδήποτε νικητής χάνει το δικαίωμά του στο έπαθλο εάν δεν απαντήσει ή δεν αποστείλει τα στοιχεία του (ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο) εντός δύο (2) εβδομάδων μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης νικητών. Ακόμη, το δικαίωμά του στο έπαθλο, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης των επάθλων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους.

(β) σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τίθενται στους παρόντες όρους.

(γ) σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να δηλώσει στο Διοργανωτή τα προσωπικά του στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση που του ζητηθεί.

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(ε) σε περίπτωση που, αν είναι κάτοικος Αθηνών, δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του επάθλου του στα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή  την προσυμφωνηθείσα ημερομηνία και ώρα.

(στ) σε περίπτωση που, παρουσιαζόμενος στα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή για την παραλαβή του επάθλου του, δεν προσκομίσει στοιχεία ταυτότητας.

Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των επάθλων.

Τα έπαθλα, όσον αφορά στον αριθμό και το είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα. Τα παραπάνω έπαθλα δεν αλλάζουν και ο νικητής θα πρέπει κατόπιν συνεννόησης να αποδεχθεί τους χρόνους παράδοσής τους, διαφορετικά το έπαθλο θα δοθεί με νέα στιγμιαία κλήρωση σε άλλον νικητή ή θα διατεθεί κατά την δίκαιη κρίση των διοργανωτών. Τα έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωση του επί του σχετικού επάθλου.

 1. Ευθύνη

Α.  Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη:

(α) για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω απευθυντέου σε αυτούς μηνύματος ή της σχετικής ανακοίνωσης στο Διαδικτυακό Τόπο.

(β) για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.

(γ) για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του Διαγωνισμού.

(δ)  αν οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν συμπληρώνουν τα στοιχειά τους με πλήρη, ορθή και ακριβή τρόπο

(ε)  αν οι συμμετέχοντες τοποθετήσουν υλικό στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο από άλλους συμμετέχοντες ή τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων

(στ) για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

Β. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.

Γ. Οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση. Εντούτοις, παρόλο που οι εταιρίες αυτές έχουν την δυνατότητα να επιβλέπουν και να λαμβάνουν μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτόν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο για ανηλίκους.

Δ. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και οι ανωτέρω εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Ε. Η ευθύνη των ανωτέρω εταιριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

ΣΤ.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για περιστατικά που μπορεί να συμβούν και είναι εκτός του ελέγχου τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων, server ή provider, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων), από τα οποία μπορεί να καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση που τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ζ. Οι ανωτέρω εταιρίες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

 1. Δημοσιότητα.

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Δήμητρα Γ. Χαραλαμποπούλου, με έδρα την Αθήνα, οδός Σίνα, αριθμός 58 – 10672 Αθήνα, τηλ. 2103616088. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο αυτών.

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στις ανωτέρω εταιρίες (ΜΙΝΕΡΒΑ & INTERWEAVE) ατελώς και ρητή δήλωση ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος καθώς και η έμπρακτη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προκειμένου οι τελευταίοι να προβαίνουν κατά την εύλογη κρίση τους και αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν παρέχει περαιτέρω πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία του χρήστη πλην εκείνων που αναφέρονται μέσα στην σελίδα του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση e-mail

Τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι και έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήξεως του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία ενδέχεται να συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, όπως για την αποστολή των επάθλων, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Για την αποστολή των επάθλων στους νικητές του Διαγωνισμού θα ζητηθούν στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους παρέχουν στις ανωτέρω εταιρίες τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Όπως επίσης αποτελεί συναίνεση στην εγγραφή του συμμετέχοντα σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών ενημερώσεων (newsletter).  Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τις ανωτέρω εταιρίες όπως επεξεργαστούν ή/και διαβιβάσουν τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των Διοργανωτριών εταιριών, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των επάθλων σε αυτούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των επάθλων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει σήμερα.

 1. Ανάκληση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων

H εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.», οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και η «INTERWEAVE», διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς τους παρόντες Όρους, να ανακαλέσουν, παρατείνουν, ακυρώσουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την κρίση τους, καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα (https://www.facebook.com/MinervaHorio/) στο Facebook ή στη διαδικτυακή σελίδα minervahorio.gr. Οι ανωτέρω εταιρίες μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε σημαντικό λόγο. Ως σημαντικός λόγος νοείται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περίπτωση παρεμπόδισης του διαγωνισμού λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή περίπτωση σφαλμάτων στην εκτύπωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στις συνεργαζόμενες εταιρείες, για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, η εταιρεία «ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.» επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών ή να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες τους στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/MinervaHorio/ στο Facebook, στην σελίδα: https://minervahorio.gr/diagonismos-christougenna/ ή στο επίσημο website της εταιρείας http://www.minervahorio.gr/el/. Καθένας που μετέχει στον Διαγωνισμό (κατά τον τρόπο που εκπροσωπείται για την περίπτωση των ανηλίκων), συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως εκτός από αυτή του επάθλου του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των Διοργανωτριών.
 2. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου.
 3. Μετά την παρέλευση της λήξης του Διαγωνισμού στις 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 24:00, δε θα γίνονται δεκτές αποστολές συμμετοχών και κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών εταιριών παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και νικητών.
 4. Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.
 5. Αν οποιοσδήποτε όρος των παρόντων Όρων Συμμετοχής κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζει η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων
 6. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 1. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω δεσμευτικών όρων συμμετοχής και προϋποθέσεων και των όρων εγγραφής και χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις των ανωτέρω εταιριών και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.